Cel główny projektu

Chcemy podnieść kompetencje naszych studentów.

CELEM GŁÓWNYM projektu KIERUNEK PRACA II jest podniesienie kompetencji 154 studentów studiujących stacjonarnie na dwóch ostatnich semestrach studiów licencjackich i magisterskich oraz na semestrach V i VI studiów inżynierskich w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 z kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w okresie 1.11.2017-31.10.2019.

Osiągnięcie CELU GŁÓWNEGO zostanie zapewnione poprzez optymalny czas trwania staży, w wymiarze 3 m-ce x 160 godz./m-c, które:

UMIEJĘTNOŚCI

uzupełnią posiadaną wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne i doświadczenie w zawodzie, zgodne z efektami kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na poziomie lokalnym i regionalnym

WIEDZA

zyskają wiedzę na temat funkcjonowania: pracodawców (zrozumieją ich misję, wizję, cele; przyswoją procedury, standardy, kulturę organizacyjną; poznają środowisko pracy w branży) i rynku pracy (poznają jego specyfikę pracy pod kątem konkretnej branży; nawiążą pierwsze kontakty z potencjalnymi pracodawcami)

KOMPETENCJE

rozwiną kompetencje organizacyjne i interpersonalne oczekiwane przez pracodawców

Zadania w projekcie

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

STAŻE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – 49 miejsc w turze pierwszej, 55 miejsc w turze drugiej

STAŻE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO NA POZIOMIE REGIONALNYM – 23 miejsca w turze pierwszej, 27 miejsc w turze drugiej

Grupa docelowa

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu jest 154 studentów wyłącznie z kierunku stacjonarnych studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wsparcie uzyskają studenci

studiujący stacjonarnie na dwóch ostatnich semestrach studiów licencjackich i magisterskich oraz na semestrach V i VI studiów inżynierskich w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019.

Programem zostanie objętych minimum 30% studentów w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 z uwzględnieniem struktury płci, a mianowicie:

  • w pierwszej turze, czyli w roku akademickim 2017/2018: 42 kobiety, 30 mężczyzn
  • w drugim cyklu, czyli w roku akademickim 2018/2019: 47 kobiet, 35 mężczyzn.

Preferencje mają również studenci niepełnosprawni.

Rekrutacja

REKRUTACJA będzie OTWARTA, POWSZECHNA I ZGODNA Z ZASADĄ RÓWNOŚCI I NIEDYSKRYMINACJI.

Informacje dotyczące kryteriów rekrutacji zawarte są w Regulaminie staży dla studentów (punkt II Rekrutacja na staż oraz punkt III Komisja Rekrutacyjna i kryteria wyboru stażystów) dostępnym w zakładce „Do pobrania”.

Kandydat na staż musi wypełnić i złożyć osobiście w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 do godz. 12:00 w pierwszej edycji oraz 07.12.2018 do godz. 12:00 w drugiej edycji następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny do Projektu (w tym określenie Pracodawcy, u którego chciałby odbyć staż).
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie
  3. CV i list motywacyjny.

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  1. parytet płci (na staże zostanie przyjętych 42 kobiety i 30 mężczyzn w roku akademickim 2017/2018 oraz 47 kobiet i 35 mężczyzn w roku akademickim 2018/2019)
  2. orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt.)
  3. brak doświadczenia zawodowego (5 pkt.)
  4. średnia ocen z ostatniego roku akademickiego (4-4,19 (1pkt.), 4,20-4,39 (2pkt.), 4,40-4,59 (3 pkt.), 4,60-4,79 (4 pkt.), 4,80 i więcej (5 pkt.)
  5. zaangażowanie w rozwój uczelni np. koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (2pkt.).

Stażyści przyjmowani będą wg. największej liczby pkt. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowaliśmy? Skontaktuj się z nami!